Oferta

Terapia pedagogiczna

Zajęcia specjalistyczne korekcyjno - kompensacyjne mają na celu usprawniać zaburzone funkcje i stymulować rozwój.

Przeznaczone są dla uczniów:

 • z grupy ryzyka dysleksji oraz tych z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia)

 • z problemami z ortografią (dysortografia)

 • z trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)

 • mających zaległości w nauce i realizacji materiału

Podczas zajęć zastosowane są różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu:

 • Eliminować niepowodzenia szkolne i ich konsekwencje. Łagodzić zaburzenia emocjonalne i stworzyć warunki dziecku, pozwalające na zdobycie sukcesu.

 • Przywrócić motywację do nauki i podnieść samoocenę dziecka, umożliwiając wyrażanie swoich emocji.

Zajęcia terapeutyczne dostosowane są indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność.

Główny cel stanowi wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w szczególności:

 • umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytanie, pisanie, liczenie),

 • umiejętności nawiązywania oraz utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, a także dorosłymi,

Podczas zajęć priorytetem jest akcentowanie mocnych stron ucznia oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Skupiamy się na:

 • usprawnianiu, rozwijaniu, wzmacnianiu wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone

 • optymalnym korygowaniu funkcji zaburzonych,

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w formie indywidualnej. Realizowany jest zindywidualizowany plan pracy, dostosowany do możliwości psychofizycznych ucznia.

Zajęcia edukacyjne - nauka czytania i pisania

Oferta zajęć edukacyjnych ma na celu kształtowanie umiejętności czytania u młodszych dzieci, a u uczniów starszych - dłuższych form tekstowych oraz czytania ze zrozumieniem. Oparta jest na kształceniu słuchu fonemowego i treningu słuchania, czytania i pisania.

Oferta zajęć edukacyjnych zorientowanych na rozwój umiejętności szkolnych, w szczególności:

 • kształcenie myślenia strategicznego,

 • rozwijanie umiejętności abstrahowania, wnioskowania i dedukowania,

 • kształcenie kompetencji kluczowych jako połączenia wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji,

 • stymulacja rozwoju poznawczego, emocjonalnego i motorycznego,

 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Terapia ręki

Terapia ręki to działania terapeutyczne, których celem jest usprawnianie motoryki małej, czyli ruchów palców, dłoni, ręki, tak aby w okresie szkolnym dziecko mogło swobodnie wykonywać czynności szkolne m.in. pisanie.

Jeżeli Twoje dziecko:

 • niechętnie podejmuje czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów)

 • ma problemy z wykonywaniem czynności samoobsługowych (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików)

 • ma obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej

 • ma problemy z koordynacją rąk podczas zabaw manipulacyjnych;

 • utrzymuje nieprawidłowy chwyt pisarski

Zgłoś się do NAS!

Diagnoza pedagogiczna Badanie gotowości szkolnej

Diagnoza pedagogiczna pozwala analizować przyczyny trudności w uczeniu się i wskazać podłoża tych trudności. Uzyskane podczas badania informacje służą do określenia poziomu wiedzy i umiejętności w stosunku do wymagań programowych obowiązujących na danym etapie kształcenia. Po wykonaniu badania formułowane są wnioski i badany o

otrzymuje zalecenia do pracy.

Badanie gotowości szkolnej jest określeniem dojrzałości w zakresie funkcji i procesów poznawczych, poziomu sprawności ruchowej, w tym grafomotorycznej, ocena w zakresie emocjonalno-motywacyjnym oraz społecznym. Przygotowanie pisemnej diagnozy wraz z zaleceniami terapeutycznymi oraz propozycjami ćwiczeń i zadań do pracy z dzieckiem. W przypadku chęci czy potrzeb rodziców możliwe jest spotkanie w celu omówienia wyników badania oraz konsultacja za 2-3 miesiące w celu oceny postępów pracy i uzyskania dalszych zaleceń.

Konsultacje specjalistyczne

Spotkanie mające na celu przyjrzenie się zagadnieniom, trudnościom, z którymi przychodzi osoba zgłaszająca się. W miarę eksploracji wspólnie definiujemy problemy, rozpoznajemy przyczyny i zasoby, szukamy odpowiedzi, ustalamy priorytety i ścieżki do optymalnych rozwiązań. Rozmowa z elementami psychoedukacji pozwala rodzicowi przyjrzeć się sobie i dziecku z innej perspektywy, zrozumieć, nabrać dystansu, uczynić następny krok w stronę świadomego rodzicielstwa.