Oferta

Terapia pedagogiczna

Zajęcia specjalistyczne korekcyjno - kompensacyjne mają na celu usprawniać zaburzone funkcje i stymulować rozwój. 

Przeznaczone są dla uczniów:

Podczas zajęć zastosowane są różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu:

Zajęcia terapeutyczne dostosowane są indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność. 

Główny cel stanowi wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w szczególności:

Podczas zajęć priorytetem jest akcentowanie mocnych stron ucznia oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Skupiamy się na:

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w formie indywidualnej. Realizowany jest zindywidualizowany plan pracy, dostosowany do możliwości psychofizycznych ucznia.

Zajęcia edukacyjne - nauka czytania i pisania

Oferta zajęć edukacyjnych ma na celu kształtowanie umiejętności czytania u młodszych dzieci, a u uczniów starszych - dłuższych form tekstowych oraz czytania ze zrozumieniem. Oparta jest na kształceniu słuchu fonemowego i treningu słuchania, czytania i pisania.

Oferta zajęć edukacyjnych zorientowanych na rozwój umiejętności szkolnych, w szczególności:

Terapia ręki

Terapia ręki to działania terapeutyczne, których celem jest usprawnianie motoryki małej, czyli ruchów palców, dłoni, ręki, tak aby w okresie szkolnym dziecko mogło swobodnie wykonywać czynności szkolne m.in. pisanie. 

Jeżeli Twoje dziecko:

Zgłoś się do NAS!

Diagnoza pedagogiczna Badanie gotowości szkolnej

Diagnoza pedagogiczna pozwala analizować przyczyny trudności w uczeniu się i wskazać podłoża tych trudności. Uzyskane podczas badania informacje służą do określenia poziomu wiedzy i umiejętności w stosunku do wymagań programowych obowiązujących na danym etapie kształcenia. Po wykonaniu badania formułowane są wnioski i badany o

otrzymuje zalecenia do pracy.

Badanie gotowości szkolnej jest określeniem dojrzałości w zakresie funkcji i procesów poznawczych, poziomu sprawności ruchowej, w tym grafomotorycznej, ocena w zakresie emocjonalno-motywacyjnym oraz społecznym. Przygotowanie pisemnej diagnozy wraz z zaleceniami terapeutycznymi oraz propozycjami ćwiczeń i zadań do pracy z dzieckiem. W przypadku chęci czy potrzeb rodziców możliwe jest spotkanie w celu omówienia wyników badania oraz konsultacja za 2-3 miesiące w celu oceny postępów pracy i uzyskania dalszych zaleceń.

Konsultacje psychologiczne

Spotkania mające na celu przyjrzenie się zagadnieniom, trudnościom, z którymi przychodzi osoba zgłaszająca się. W miarę eksploracji wspólnie definiujemy problemy, rozpoznajemy przyczyny i zasoby, szukamy odpowiedzi, ustalamy priorytety i ścieżki do optymalnych rozwiązań. Rozmowa z elementami psychoedukacji pozwala rodzicowi przyjrzeć się sobie i dziecku z innej perspektywy, zrozumieć, nabrać dystansu, uczynić następny krok w stronę świadomego rozwoju.  

Terapia Warnke 

Metoda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 roku życia oraz dla osób dorosłych z:

U osób starszych metoda Warnkego wykorzystana jest w celu opóźnienia procesów demencyjnych i tych związanych z pogorszeniem słyszenia.

Aparatura do metody Warnkego pozwala na pracę z osobami, które zaopatrzone są w aparaty słuchowe.


EEG BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback jest nowoczesną metodą służącą do regulowania czynności bioelektrycznej mózgu.

Można ją z powodzeniem stosować przy migrenach i bólach głowy, zespole chronicznego zmęczenia, uzależnieniach, w rehabilitacji po urazach i udarach mózgu.


Zalecany jest dla dzieci i osób dorosłych, jako metoda wsparcia terapeutycznego w następujących zaburzeniach:

● trudności szkolne, problemy w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia),
● zaburzenia pamięci, uwagi i koncentracji,
● zaburzenia snu, lęki, obniżony nastrój, problem z kontrolowaniem emocji,

depresja i inne trudności emocjonalne
● zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
● nerwice, moczenie nocne,
● opóźnienie rozwoju mowy,
● autyzm.


Trening Umiejętności Społecznych TUS

TUS to regularne, warsztatowe zajęcia grupowe lub indywidualne w formie ćwiczeń, rozmów, dyskusji, instrukcji, gier i scenek, podczas których rozwijane są umiejętności potrzebne do satysfakcjonującego funkcjonowania w grup społecznej. 

Dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat , z zaburzeniami zachowania i trudnościami w sferze społecznej, które chcą zdobyć umiejętności w nawiązywaniu relacji rówieśniczych i nie tylko. Również dla tych nieśmiałych i wycofanych..